Menu Zamknij

REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO
DAWID KRYNICKI

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Fryzjerskim Dawid Krynicki oraz odsprzedaży kosmetyków.
 2. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

§2

 1. Salon Fryzjerski Dawid Krynicki jest otwarty w następuje dni, w następujących godzinach:

  Poniedziałek – Piątku: od godz. 9:00-21:00,

  Sobota: od godz. 9:00-17:00.

  Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów oraz w okresach świątecznych bądź ustawowo wolnych od pracy.

§3

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest stawienie się na umówioną wizytę w wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia Salon Dawid Krynicki zastrzega sobie prawo do niewykonania pełnej usługi lub odmowy jej wykonania.
 3. W przypadku rezerwacji wizyty online, Salon Dawid Krynicki zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 4. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu.

§4

 1. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mają możliwość korzystania z usług Salonu Fryzjerskiego Dawid Krynicki wyłącznie za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu Dawid Krynicki jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.
 2. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim Dawid Krynicki jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Przystąpienie do wykonania usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usługi. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
 4. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku wątpliwości bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi Salon Dawid Krynicki zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia usługi lub zmiany terminu rezerwacji.
 5. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

§5

 1. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
 2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.
 3. Za usługi świadczone w Salonie Dawid Krynicki Klient zobowiązany jest uiścić płatność gotówką lub płatność mobilną

§6

 1. Na terenie Salonu Fryzjerskiego Dawid Krynicki obowiązuje całkowity zakaz:
  1. Palenia papierosów i zażywania środków odurzających,
  2. Wprowadzanie zwierząt, handel i akwizycja, sprzeczne z normami pożycia społecznego zachowanie,
  3. Korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.
 2. Salon Fryzjerski Dawid Krynicki nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Salonu.

§7

 1. Na terenie Salonu Fryzjerskiego Dawid Krynicki prowadzona jest sprzedaż produktów kosmetycznych. Zwrot lub wymiana towarów możliwa jest w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że przedmiot jest zapakowany fabrycznie bez oznak użytkowania.

§8

 1. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń przekazanych po wykonanej usłudze, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Dawid Krynicki. Wyłącznie stosowanie się do wskazanych zaleceń może zagwarantować najlepsze rezultaty i pożądane efekty po wykonanej usłudze.

§9

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na wykonane usługi w Salonie Fryzjerskim Dawid Krynicki niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wykonania usługi. Salon Fryzjerski Dawid Krynicki zastrzega sobie w pierwszej kolejności prawo do wykonania poprawy świadczonej usługi.
 2. Klient składa reklamacje osobiście w Salonie Fryzjerskim Dawid Krynicki, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Fryzjerski Dawid Krynicki zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do osobistego stawiennictwa w Salonie w celu dokonania oględzin włosów. Odmowa lub brak stawiennictwa jest jednoznaczny z odrzuceniem złożonej reklamacji.
 4. Salon Fryzjerski Dawid Krynicki zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą mailową na adres wskazany przez Klienta.

§10

Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Fryzjerski Dawid Krynicki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§11

 • Teren Salonu Fryzjerskiego Dawid Krynicki objęty jest monitoringiem.
 • Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
 • Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy.
 • Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 30 dni, po których upływie podlegają zniszczeniu.
 • Oferta szkoleniowa w zakładce szkolenia obejmuje ceny netto.

§12

Salon Fryzjerski Dawid Krynicki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.