Menu Zamknij

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SALONU DAWID KRYNICKI
W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV-2

DEFINICJE

NazwaDefinicja
SalonOznacza lokal usługowy numer 11 znajdujący się przy ul. Nowy Świat 7 w Warszawie, na terenie którego świadczone są usługi fryzjerskie przez firmę Dawid Krynicki (NIP:8442265751).
PracodawcaOznacza właściciela przedsiębiorstwa Dawid Krynicki (NIP:8442265751).
PracownikOznacza osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Dawid Krynicki lub świadczące usługi w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorstwem Dawid Krynicki.
RecepcjonistaOznacza pracownika świadczącego usługi administracyjne na stanowisku recepcji na rzecz przedsiębiorstwa Dawid Krynicki.
RecepcjaOznacza stanowisko pracy Recepcjonisty, gdzie dokonywane jest przyjmowanie klientów oraz przyjmowanie płatności za usługi oraz sprzedaż kosmetyków.

1. CELE WDROŻONYCH PROCEDUR

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów Salonu.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez Klientów oraz inne osoby spoza Salonu, np. dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
 4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
 5. Zapoznanie pracowników z organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy.

2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW

 1. Każdy z Pracowników Salonu może przystąpić do wykonania usługi po zapoznaniu się z regulaminem pracy obowiązującym w stanie epidemicznego oraz przejściu szkolenia z obowiązujących procedur.
 2. Pracownik może przebywać na ternie Salonu wyłącznie jeśli pozwala na to jego stan zdrowia. Jeśli Pracownik ma takie objawy, jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie może przebywać na terenie Salonu, a powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. Pracownik może przebywać na ternie Salonu wyłącznie jeśli obecnie nie jest objęty obowiązkową kwarantanną oraz nie miał bezpośrednio kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie. Pracownik, który został poddany kwarantannie lub miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie zobowiązany jest powiadomić o swojej sytuacji Pracodawcę.
 4. Każdy z pracowników Salonu przed przystąpieniem do wykonania usług w danym dniu zobowiązany jest do:
  1. Poddania się wykonaniu bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała (procedura pomiaru temperatury ciała stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury), za którego przeprowadzenie i zapis odpowiedzialny jest Recepcjonista. W przypadku jeżeli temperatura ciała Pracownika wynosi >38 stopni C nie może przystąpić do wykonania usługi oraz zobowiązany jest do opuszczenia Salonu.
  2. Wypełnienia ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia (ankieta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury). Pracownik może przystąpić do wykonywania usługi wówczas gdy oświadczy o braku wstępowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności oświadczenia Pracownika ze stanem faktycznym, Recepcjonista ma prawo niedopuszczenia Pracownika do wykonania usługi.
  3. W przypadku wystąpienia u Pracownika świadczącego usługi na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Wówczas przyjmowanie klientów zostanie wstrzymane oraz powiadomiona zostanie stacja sanitarno-epidemiologiczną. Pracodawca oraz obecne osoby w Salonie zobowiązane są zastosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
  4. Pracownik zobowiązany jest oczekiwać na transport w wyznaczonym przez Recepcję pomieszczeniu, w którym będzie możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
  5. Po opuszczeniu Salonu przez Pracownika zostanie przeprowadzone rutynowego sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Przy wykonywaniu usług obowiązkowe jest noszenie rękawiczek przez Pracownika, jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala. Jednorazowe rękawiczki zmieniane są przez Pracownika po każdym kliencie.
 6. Pracownik zobowiązany jest do noszenia osłony ust i twarzy, a jeśli zabieg tego wymaga także gogli lub przyłbic.
 7. Do świadczenia usług Pracownik może używać wyłącznie ręczników jednorazowych.
 8. Do świadczenia usług Pracownik wykorzystuje peleryny jednorazowe lub wielorazowe odpowiednio zdezynfekowane lub prane w temperaturze min. 60oC z użyciem detergentu po każdym kliencie.
 9. Pracowników obowiązuje zakaz używania oraz wyjmowania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 10. Po zakończeniu wykonywania usługi Pracownik zobowiązany jest:
  1. Do umycia, osuszenia i dezynfekcji rąk.
  2. Sprzątnięcia i dezynfekcji powierzchni dotykowych na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzi, urządzeń, a także innych powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.
  3. Dezynfekcji każdego narzędzia i opakowania produktu po każdym kliencie.
  4. Przewietrzenia pomieszczenia.
 11. Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.
 12. Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania czystości rąk – ich częstego mycia wodą z mydłem lub dezynfekowanie. Zaleca się higienę rąk:
  1. przed i po pracy z klientem,
  2. po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
  3. przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,
  4. po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
  5. przed i po skorzystaniu z toalety,
  6. przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
  7. przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
 13. Pracownik zobowiązany jest do codziennego prania swojej odzieży roboczej i przechowywania jej w czystym, zamkniętym miejscu. Pracownik może używać odzieży roboczej tylko do pracy z klientem, a obuwie robocze powinno być używane wyłącznie w Salonie.
 14. W przypadku korzystania przez Pracownika z produktów dawkowanych, po każdym otwarciu opakowania zewnętrznego Pracownik zobowiązany jest je czyścić i dezynfekować. Przed użyciem szamponu, odżywki, maseczki, pasty do stylizacji, żeli itp., Pracownik zobowiązany jest umyć ręce lub używać jak najwięcej narzędzi jednorazowego użytku takich jak szpatułki do pobierania produktu z miski, z tubki itp.

3. ZASADY UMAWIANIA WIZYT

 1. Salon pracuje w systemie planowanych wizyt.
 2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
 3. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę Recepcjonista kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 4. Recepcja jest zobowiązana poinformować Klienta, że nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:
  1. występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  2. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 5. Jeśli u Klienta nie zaistniały przesłanki wymienione w § 3 pkt 4, Recepcja zobowiązana jest poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym o przyjściu do Salonu w maseczce oraz rękawiczkach jednorazowych.
 6. Schemat rozmowy potwierdzającej wizytę stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Wybrany termin wizyty zostaje zarezerwowany wyłącznie po wcześniejszej wpłacie zadatku w wysokości 50% ceny wybranej usługi. Zadatek można wpłacić osobiście w salonie lub poprzez wpłatę na konto nr ‪27 1020 1185 0000‬ 4502 0254 2397 Wpłaty należy dokonać w ciągu 24 godzin roboczych od chwili dokonania rezerwacji. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana po tym czasie ustalony termin przepada. W przypadku odwołania wizyty lub nie stawienie się w umówionym terminie zadatek pozostaje bezzwrotny.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTÓW

 1. Klient zobowiązany jest do przyjścia do Salonu w maseczce oraz rękawiczkach ochronnych. Klient może zdjąć maskę tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy.
 2. Jeśli klient przyjdzie bez maseczki ochronnej/rękawiczek jednorazowych, aby usługa mogła się odbyć musi założyć maseczkę oraz rękawiczki, które wyda mu Recepcjonista.
 3. Klient przy wejściu do Salonu zobowiązany jest umyć ręce lub je zdezynfekować. Dezynfekcja rąk jest także umożliwiona podczas wyjścia z Salonu.
 4. Klient nie może przyjść na wizytę z osobą towarzyszącą.
 5. Klient stawia się na wskazaną przez Recepcję godzinę. Nie ma możliwości oczekiwania na wizytę w Salonie.
 6. Na terenie Salonu obowiązuje zakaz używania oraz wyjmowania telefonów komórkowych.
 7. Klienci mogą zakupić produkty dostępne do odsprzedaży w Salonie wyłącznie za pośrednictwem Recepcjonisty lub Pracownika. Klient nie może samodzielnie dotykać produktów.
 8. Klienci proszeni się o dokonywanie płatności w sposób bezkontaktowy.
 9. Zasady bezpieczeństwa oraz procedury są dostępne dla klientów na Recepcji.
 10. W Salonie może przebywać jednocześnie maksymalnie 5-ciu Klientów.
 11. Klient zobowiązany jest pozostawić odzież wierzchnią w specjalnie wyznaczonej do tego strefie. Odzież nie może stykać się, pozostaje odseparowana zamontowanymi dodatkowymi wieszaki w odległościach uniemożliwiających kontakt.
 12. Rozmowy pomiędzy Pracownikami a klientami zostają ograniczone do minimum wymaganego do zrealizowania usługi. Ograniczony zostaje też czas spędzany przez klientów w Salonie do minimum wymaganego do zrealizowania usługi.
 13. Klient może zostać przyjęty wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
 14. W przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem obowiązuje:
  1. Ustalenie listy Pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w gabinecie (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi jest przechowywany w miejscy niedostępnym dla osób postronnych przez okres 30 dni od dnia usługi) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

5. ORGANIZACJA PRACY SALONU

 1. W Salonie obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2 metrów między klientami (włączając stanowiska pracy). Dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.
 2. Na czas stanu epidemiologicznego zainstalowanie zostają ekrany ochronnych pomiędzy stanowiskami. Ekrany zostały wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza.
 3. W okresie stanu epidemicznego w Salonie obowiązuje zakaz serwowania napojów.
 4. Godziny pracy oraz umawianie wizyt zostaje ograniczone w celu realizacji przeprowadzenia prawidłowego procesu dezynfekcji Salonu.

6. POZOSTAŁE ZASADY

 1. Za nadzór nad przestrzeganiem zasad zobowiązany jest Pracodawca.
 2. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną całość.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Salonu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania określonych w nim zasad.